Polityka prywatności

Szczegółowa klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Spottykalnia” – Elżbieta Wróblewska, NIP: 919-157-34-95, REGON: 368631936. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się państwo kontaktować pod adresem e-mail: spottykalnia@gmail.com lub pod numerem telefonu: 784689959

I. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. w celu realizacji usługi lub zamówienia, na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
2. w celu nadzorowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

II. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

IV. Odbiorcy danych

W związku z realizacją niektórych usług i zamówień podmioty zewnętrzne mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Te podmioty to operatorzy pocztowi i kurierzy, a także operatorzy płatności.

V.Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o całkowicie automatyczne modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp. Nie prowadzimy profilowania. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.